หมวดหมู่ บรรจุภัณฑ์ : ขวดแก้ว

ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 1-3

ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 4-8 ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 9-14

ขวดแก้วยาหม่อง แบบ 1-14

ขวดแก้วแบบขุ่น แบบ 15-20 ขวดแก้วอโรมา แบบ 21-26

ขวดแก้วแบบขุ่น แบบ 15-20                                                 ขวดแก้วอโรมา แบบ 21-26

ขวดแก้วสีชา แบบ 27-32

ขวดแก้วสีชา แบบ 27-32

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดน้ำผึ้ง แบบ 33-36

ขวดแยม / ขวดน้ำผึ้ง แบบ 37-38

ขวดแบรนด์/ขวดแยม/ขวดน้ำผึ้ง แบบ 33-36
ขวดแยม/ขวดน้ำสลัด/ขวดน้ำพริก แบบ 37-39

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วแบล็กมอร์ แบบ 40-41

ขวดแก้วแบล็กมอร์ แบบ 40-41

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 42-47

ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 42-47

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 48-53

ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ แบบ 48-53

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแยม/ขวดน้ำสลัด/ขวดน้ำพริก แบบ 54-55

ขวดแยม/ขวดน้ำสลัด/ขวดน้ำพริก แบบ 54-55

ดูรายละเอียดสินค้า

ขวดแก้วแบนกั๊ก ใส่ชา/กาแฟ/น้ำผลไม้

ขวดแก้วแบน (แบนกั๊ก) ใส่ชา/กาแฟ/น้ำผลไม้  แบบ 56-58

ดูรายละเอียดสินค้า