พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable Plastics)

เป็นพลาสติกที่ผลิตมาจากพืช เช่น ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, มันฝรั่ง, ข้าว, และอ้อย เป็นต้น โดยมีกระบวนการผลิตจากการใช้เอมไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วจึงนำไปหมักเพื่อให้ได้เป็นกรดแลคติก จากนั้นจึงนำกรดแลคติกที่ได้ไปผ่านกระบวนการพอลีเมอร์ไรเซชั่น( Polymerization ) ก็จะได้เป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ PLA ( Polylactic acid ) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถย่อยสลายได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเมื่อนำไปฝังกลบในดินภายหลังจากการใช้งาน

ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิต กระบวนการผลิตจนถึงการกำจัด ทำให้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ตัวอย่างสินค้า